Torsdagen den 7 december 2023 - klockan 04:21
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Stadgar


Sonja Wredendal 2022-09-14

Stadgar för

Kövra  Skolas Vänner

 Ideell förening org nr 802443-7348

Antagna vid konstituerande möte i Kövra Skola 2008-08-19

 

§ 1.                Namn

Föreningens namn skall vara Kövra Skolas Vänner

 

§ 2.                Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift och ändamål att stödja arbetet för bildande av Kövra Byskola och att därefter genomföra aktiviteter som är till gagn för  skolan samt skolans elever och personal.

 

§ 3.                Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

§ 4.                Säte

Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse med säte i Bergs kommun.

 

§ 5.                Medlemmar

Medlem i föreningen blir enskild person eller förening/företag som stödjer föreningens ändamål och betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften erläggs årsvis. Betalningen skall vara erlagd senast vid tiden för årsmötet för att medlemmen skall ha rösträtt på årsmötet.


 

§ 6.                Medlemsmöte

Styrelsen skall på lämpligt sätt kalla till medlemsmöten. Till årsmöte kallas i enighet med § 18.

 

§ 7.                Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Medlem får anses utträden ur föreningen om medlemsavgift ej erlagts sen senast föregående ordinare föreningsstämma.

 

§ 8.                Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess ändamål kan föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen med enkel majoritet.

 

 

§ 9.                Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 3 högst 7 ordinarie ledamöter (inkl ordförande) jämte högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

 

§ 10.              Ordförande

Föreningsstämma väljer ordförande med mandattid 1 år. Vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt andra funktionärer konstitueras av styrelsen vid det första styrelsemötet.

 

§ 11.              Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på tid och plats, som den själv bestämmer,  när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen begär sammanträde.

 

§ 12.              Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet ordinarie ledamöter eller deras suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av ordföranden.

 

§ 13.              Firmatecknare

Föreningens styrelse skall utse två styrelseledamöter, att var för sig teckna föreningens firma.


 

§ 14.              Styrelsens ekonomiska ansvar

Föreningens styrelse är solidariskt ansvarig för föreningens medel och förvaltningen av dess tillgångar.

 

§ 15.              Styrelsens verksamhetsberättelse

Över föreningens förvaltning skall styrelse varje verksamhetsår avge fullständig berättelse som skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman.

 

§ 16.              Revision

För granskning av föreningens förvaltning väljs två ordinarie revisorer jämte en suppleant.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Samtliga ovan nämnda handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 17.              Motioner till föreningsstämma

Motioner från medlem till föreningsstämma skall skriftligen meddelas styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.    

§ 18.              Årsmöte

Kallelse jämte dagordning till årsmöte översändes till medlemmarna tidigast sex veckor innan och senast två veckor före mötet genom annonsering i dagspress, anslag i Kövra Skola och/ eller brev  i postlåda.

 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 31 mars.

 Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Medlem som i föreskriven ordning betalt sin medlemsavgift till föreningen har rösträtt på årsmötet. Juridisk person har en röst. Vid familjemedlemskap har familjemedlemmar över 16 år vardera en röst.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Kövra Skolas Vänner.

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1.                   Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2.                   Fråga om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

3.                   Fastställande av dagordning.

4.                   Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5.                   Val av två (2) justerare som, jämte ordförande, skall justera 
                      mötesprotokollet samt vara rösträknare för mötet

6.                   Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens
                      resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7.                   Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det
                      senaste räkenskapsåret.

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.                   Behandling av:

a.    Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
b.    Budget för det kommande verksamhetsåret
c.    Förslag och motioner

10.                 Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden

11.                 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal suppleanter

12.                 Val av:

a.    Föreningens ordförande för en tid av ett år
b.    Ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år
c.    Suppleanter för en tid av ett (1) år
d.    2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år
e.    3 ledamöter till valberedning för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande
f.     Ev. fyllnadsval

13.                 Beslut om ev ombud till andra möten

14.                 Övriga frågor som mötet beslutar ta upp till behandling
15.                 Mötets avslutande

  

§ 19.              Stadgeändring beslut om upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma.

De 2 stämmorna får inte ligga närmare varandra än 1 månad. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

§ 20.              Upplösning

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

  

Stadgarna har antagits av konstituerande möte 20080819 och fastställts av ordinarie årsstämman 2008


Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Onsdag 13/12
Luciakväll
Onsdag 20/12
Jullov
Tisdag 9/1 2024
Skolstart

Bergs kommun

SkolverketKövra Byskola
Ansvarig utgivare:   Anna-Maria Kia Westin
Webmaster:   Sonja Wredendal
Redaktion:   Renée, Karin, Anna-Maria Kia, Sonja